Website Resmi Habib Segaf Baharun

Posts in category Harta Warisan

Jumlah Harta Warisan untuk Saudara Pe...

wanita

Saudara perempuan kandung si mayit berhak mendapatkan ½ harta si mayit jika memenuhi syarat dibawah ini: a. si mayit tidak mempunyai fara’ waris (anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan), dan jika ada salah satu fara’ waris maka hukumnya diperinci sebagai berikut, jika laki-laki maka dia mahjub, dan jika perempuan satu atau lebih maka dia […]

Orang-orang yang berhak mendapatkan W...

Zakat-Mal

A. Ahli Waris Dari Kaum Laki-Laki Jumlah ahli waris laki-laki ada 15 golongan. Maka laki-laki kerabat mayit yang bukan termasuk dari 15 golongan di bawah ini tidak berhak mendapatkan harta waris. Sedangkan mereka itu adalah sebagai berikut: 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, serta anaknya dan seterusnya. 3. Ayah. 4. Kakek (ayahnya […]

Kerabat yang Tidak Berhak Mewarisi Ha...

hukum-wasiat-dalam-islam

Yang dimaksud dengan dzawir rahim di sini adalah setiap kerabat mayit yang tidak berhak mewarisi dengan kata lain kerabat mayit yang bukan termasuk ahli furud bukan pula termasuk asobah. Akan tetapi mereka tidak berhak mendapatkan harta waris dari seorang mayit kecuali kalau tidak ada sama sekali ahli waris dari asobah, begitu pula tidak ada yang […]

Apakah Janin Mendapatkan Bagian Harta...

syarat-janin-mendapat-harta-waris

Bukan semua janin dalam rahim seorang ibu berhak mendapatkan harta waris dari seorang mayit, akan tetapi setiap janin yang memenuhi dua syarat dibawah ini: Kita harus memastikan bahwa janinnya itu ada dalam rahim ibunya ketika si mayit meninggal, walaupun ketika itu si janin masih berupa nuthfah (sperma), baik diketahui hal itu dengan tes dari dokter […]

Syarat wasiat yang harus dilaksanakan

hukum-wasiat-dalam-islam

Wasiat si mayit berkaitan dengan harta yang ditinggalkannya, karena itu adalah hak si mayit untuk berwasiat dengan hartanya. Dan tidak boleh untuk dilanggar atau tidak dikeluarkan, asalkan memenuhi dua syarat dibawah ini. Syarat yang pertama : wasiat itu tidak boleh lebih dari ⅓ dari harta waris, dan jika lebih maka selebihnya tergantung dari kesepakatan ahli […]

Hal-Hal Yang Menyebabkan Harta Warisa...

harta-warisan

Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Si Mayit Ada lima hak yang berkaitan dengan harta waris, hak itu perlu diketahui terutama bagi mereka yang akan membagikan harta waris kepada ahli warisnya, supaya ditanyakan kepada ahli waris apakah ada salah satu dari perkara-perkara tersebut yang berkaitan dengan harta waris itu. Sedangkan cara penerapan hak-hak yang berkaitan dengan […]

Macam – Macam Ahli Waris

pembagian waris islam

Macam-Macam Ahli Waris Dua puluh lima ahli waris tersebut terbagi menjadi 3 bagian: Mereka yang berhak mendapatkan harta waris dengan cara fard, yaitu semua ahli waris wanita selain tuan wanita yang membebaskan budaknya. Mereka yang berhak mendapatkan harta waris dengan cara asobah. Yaitu semua ahli waris laki-laki selain suami, saudara seibu. Mereka yang berhak mendapatkan […]

Siapa sajakah yang termasuk ahli wari...

ahli waris

Saat seorang mayit telah meninggal dunia, tentunya ada para ahli waris yang ditinggalkan dan mendapatkan harta mayit. Siapakah para ahli waris tersebut ? Ahli waris itu terbagi menjadi 2 bagian : A. Ahli Waris Dari Kaum Laki-Laki Jumlah ahli waris laki-laki ada 15 golongan. Maka laki-laki kerabat mayit yang bukan termasuk dari 15 golongan di […]

Apakah istri yang dicerai berhak mend...

Resize

        Jika seorang suami menceraikan istrinya lalu sebelum selesai iddahnya, suami tersebut meninggal dunia. Apakah istri itu berhak mendapat harta waris dari mantan suaminya ? Jawabannya diperinci sebagai berikut : Jika bercerai dengan talak raj’i (mentalak istri dengan talak satu atau dua) lalu suami meninggal dunia sebelum sang istri selesai dari iddahnya, […]

Ahli Waris Yang Tidak Berhak Mendapat...

waris

3 hal Yang Dapat Mencegah Ahli Waris Mendapatkan Harta Warisan Ada tiga sebab yang mana jika si ahli waris melakukan satu dari 3 hal tersebut maka dia tidak berhak mendapatkan harta waris si mayit. Adapun tiga sebab tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembunuhan yang dimaksud dengan pembunuhan dalam mazhab Syafi’i Radliallahu ‘Anhu, adalah siapapun yang […]

Radio Streaming

Buku Karya Al Habib Segaf Baharun,M.H.I

JADWAL STREAMING

UMROH 2018

Video Ceramah

Audio Ceramah

KONTAK KAMI :

Archives